skip to Main Content

Troostwijk Roux Expertises

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Troostwijk-Roux Expertises bv (“Troostwijk”) alsmede haar dochtervennootschappen die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren.

1.2 Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij en voor zover de Troostwijk-Roux Expertises bv in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door de Troostwijk-Roux Expertises bv

1.3 Onder “opdrachtgever” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, die met Troostwijk een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan en naast deze (rechts-)persoon, rechtspersoon in oprichting of personenassociatie, hun vertegenwoordigingsbevoegde(n), zoals zaakwaarnemer(s), gevolmachtigde(n), lasthebber(s), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen.

1.4 Onder “overeenkomst” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst of opdracht met betrekking tot door Troostwijk te leveren specialistische diensten op het gebied van “taxatie” of “expertise”. Tenzij de inhoud, de strekking of het doel van de overeenkomst anders bepalen, heeft het leveren van een dergelijke specialistische dienst in de regel betrekking op het bepalen van een waardeoordeel of het geven van adviezen. Omtrent het bepalen van dit waardeoordeel of het gegeven advies zal door Troostwijk een rapport of akte worden opgesteld.

1.5 Onder “rapport” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de schriftelijke weergave van het resultaat van de uitvoering van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 1.4.

 1.6 Onder “akte” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een volgens de voorgeschreven vormen opgemaakt en door een bevoegd persoon gewaarmerkt stuk dienende om een benoeming en schadevaststelling vast te leggen en zo nodig tot bewijs te dienen zoals genoemd in artikel 1.4.

1.7 Onder “hertaxatie” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een taxatie uitgevoerd rondom de vervaldatum van het taxatierapport van een door Troostwijk eerder voor hetzelfde doel vervaardigde taxatie.

 1.8 Onder “overeenkomst tot abonnement” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een overeenkomst tot taxatie welke gedurende de looptijd van de overeenkomst, tegen een vooraf overeengekomen tarief, recht geeft op jaarlijkse aanpassing van de taxatie alsmede een hertaxatie omstreeks het einde van de looptijd van de overeenkomst.

2. Aanbiedingen en offertes

 2.1 Alle door Troostwijk gedane aanbiedingen, offertes en informatie, inclusief begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, zijn uitsluitend voor de geadresseerde bestemd en zijn geheel vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.2 Indien de opdrachtgever de vrijblijvende aanbieding aanvaardt, heeft Troostwijk het recht de gedane aanbieding binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Door de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever komt de overeenkomst tussen partijen tot stand, tenzij Troostwijk met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin de gedane aanbieding herroept.

3. Overeenkomst

3.1 De opdrachtbevestiging bevat de essentialia van de overeenkomst en dient door de opdrachtgever, onverwijld, ondertekend te worden geretourneerd.

3.2 De opdrachtgever is verplicht Troostwijk te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij ontstentenis daarvan is de ondertekenaar van de opdracht persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het ereloon.

3.3 De keuze van door Troostwijk in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Troostwijk is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, voor zover dit betrekking heeft op een ander vakgebied.

3.4 Een overeenkomst tot abonnement wordt aangegaan voor de periode zoals omschreven in die overeenkomst tot abonnement. Behoudens tijdige opzegging conform artikel 3.5 wordt deze geacht daarna voor een zelfde periode stilzwijgend en automatisch opnieuw te zijn ingegaan onder dezelfde voorwaarden en bepalingen als eerder tussen partijen overeengekomen. Troostwijk behoudt zich het recht voor na stilzwijgende verlenging opnieuw in onderhandeling te treden met betrekking tot de voorwaarden en bepalingen.

3.5 Opzegging van een overeenkomst tot abonnement dient te geschieden bij aangetekende brief tegen het einde van de overeengekomen contractsperiode met een minimale opzegtermijn van 3 maanden. Bij vroegtijdige stopzetting blijven de voorziene erelonen verworven.

4. Prijzen / Tarieven

4.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 • exclusief BTW, andere heffingen en belastingen;
 • berekend in EURO;
 • exclusief (eventuele) reis- en verblijfskosten en voorschotten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst
 • uitsluitend voor de in de overeenkomst aangeboden diensten. Bijkomende waarderingen, deelnemen aan post factum meetings, getuigen voor een rechtbank of ter beschikking staan van auditors of gelijkaardig, zal additioneel in rekening worden gebracht aan het gangbare uurtarief.

4.2 Bij overeenkomsten tussen Troostwijk en de opdrachtgever kan een honorarium op uurbasis, dagbasis, een van tevoren tussen partijen overeengekomen percentage of anderszins worden overeengekomen, ook als die niet in deze Algemene Voorwaarden nader zijn geregeld. Daarbij kan onder meer rekening worden gehouden met de inhoud, strekking en doel van de overeenkomst.

4.3 Troostwijk behoudt zich het recht voor om over te gaan tot het verhogen van de prijzen zoals genoemd in artikel 4.1, indien er sprake is van een verhoging van de kostprijs verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, mits sinds het aangaan ervan drie maanden zijn verstreken.

4.4 Bij overeenkomsten voor expertise opdrachten op basis van een percentage of barema, zal het barema afzonderlijk worden toegepast voor de materiële schade en de bedrijfsschade, wanneer eenzelfde risico verzekerd is in verschillende polissen en voor schades bij een gemeenschap van eigenaars voor de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen. Het barema zal steeds worden toegepast op de integrale schadebegroting, ongeacht de betaling van een schadevergoeding aan de schadelijder.

5. Betaling

5.1 Betaling van een factuur vindt plaats door middel van overmaking of storting van het verschuldigde bedrag op een door Troostwijk aangewezen bankrekening.

5.2 Indien door Troostwijk aan de opdrachtgever een factuur wordt toegezonden bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of tenzij uit de vermelding op de factuur een andere betalingstermijn volgt.

5.3 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele intresten, door Troostwijk gemaakte invorderingskosten en schadevergoedingen en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.4 Door het verstrijken van de betalingstermijn, genoemd in artikel 5.2, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Een nadere ingebrekestelling is derhalve niet vereist.

 • Troostwijk is na het verstrijken van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met een verwijlintrest van 12% op jaarbasis op het volledige factuurbedrag en met
 • alle werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (met inbegrip van de in dit artikel genoemde intrest), zulks met een minimum van EUR 100,-.

6. Klachten

6.1 Eventuele klachten over het rapport of anderszins geleverde diensten worden door Troostwijk slechts aanvaard indien zij Troostwijk binnen 30 dagen na verzending door Troostwijk, van het rapport of anderszins geleverde, hebben bereikt, via aangetekend schrijven. Gelet op de aard van de activiteit worden loutere klachten omtrent het resultaat van de waardering, niet als klacht aanvaard, behoudens ernstige fout.

Bij het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever dat de gegeven opdracht strekt tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Het aanrekenen van het ereloon op basis van een percentage, kan geenszins aanzien worden als een resultaatsverbintenis, maar enkel als vergoeding in functie van de omvang van het geleverde werk.

6.2 Eventuele protesten over de factuur zijn slechts rechtsgeldig indien zij Troostwijk rechtstreeks binnen 8 dagen hebben bereikt, via aangetekend schrijven.

6.3 De op het rapport, factuur of anderszins geleverde vermelde datum is bepalend met betrekking tot de aanvang van de termijnen.

6.4 De klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Klachten op een andere wijze ingediend dan schriftelijk worden niet aanvaard.

6.5 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het rapport of anderszins geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door Troostwijk in behandeling genomen.

6.6 Slechts indien en voor zover de klachten door Troostwijk gegrond bevonden worden, schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

6.7 Indien de klacht door Troostwijk gegrond worden bevonden, zal Troostwijk, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de overeenkomst alsnog correct nakomen.

6.8 Retournering van de factuur, het rapport of anderszins geleverde op grond van klachten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk. Troostwijk bepaalt de voorwaarden waaronder de retournering geschiedt.

6.9 Retournering zonder enige schriftelijke toestemming van Troostwijk heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst eenzijdig door de opdrachtgever wordt opgeschort danwel geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.

7. Overmacht

7.1 Troostwijk neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de juiste zorg in acht. Troostwijk handelt geheel te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap.

7.2 Een tekortkoming kan Troostwijk niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet.

7.3 Troostwijk behoudt zich het recht voor, indien de nakoming van de overeenkomst niet reeds blijvend onmogelijk is, deze alsnog uit te voeren, in welk geval de opdrachtgever derhalve niet tot ontbinding van de overeenkomst gerechtigd is.

7.4 Indien naar het oordeel van Troostwijk een niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is, kan zij de opdrachtgever een voorstel doen omtrent de ontbinding van de tussen partijen bestaande overeenkomst, alsmede de afwikkeling daarvan.

7.5 Indien er werkzaamheden zijn verricht vóórdat van een niet toerekenbare tekortkoming, zoals beschreven in artikel 8.2, is gebleken behoudt Troostwijk zich het recht voor evenredige nakoming te vorderen van de opdrachtgever.

7.6 Indien de opdrachtgever weet of vermoedt dat zij in de nabije toekomst in een overmachtsituatie zal komen te verkeren, dient zij Troostwijk hiervan in kennis te stellen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens gevallen van opzet of grove schuld aan de zijde van Troostwijk, is Troostwijk niet aansprakelijk en niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

8.2 Gelet op de aard, inhoud en strekking van de opdrachten gegeven aan Troostwijk zal de totale aansprakelijkheid van Troostwijk voor de door de opdrachtgever geleden schade uit hoofde van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, in ieder geval zijn gelimiteerd tot het bedrag van het aan de desbetreffende opdracht verbonden en door partijen overeengekomen honorarium,  exclusief BTW en exclusief in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, met dien verstande dat in alle gevallen steeds als maximum zal hebben te gelden het bedrag waarvoor in het desbetreffende geval recht op uitkering bestaat van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Troostwijk.

8.3 Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de onderhoudstoestand zelf of later geconstateerde niet zichtbare gebreken.

8.4 Troostwijk is in geen geval aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van onjuiste inlichtingen of gegevens in het algemeen, hetzij afkomstig van de opdrachtgever, hetzij afkomstig van derden, ongeacht of deze inlichtingen of gegevens in het algemeen in redelijkheid voor juist mochten worden aangenomen. Troostwijk is tevens in geen geval aansprakelijk indien de opdrachtgever informatie van belang voor het waardeoordeel verzwijgt.

8.5 Een rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na bekend worden van zowel de schade als de vermeende schadeplichtige.

9. Opzegging

9.1 Bij opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever voordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen of voordat de opdracht is volbracht, is deze gehouden de kosten verbonden aan de voorbereiding of uitvoering van de opdracht te vergoeden, voorzover deze niet in het loon van Troostwijk zijn inbegrepen vermeerderd met een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon van Troostwijk. Bij opzegging van de overeenkomst op de dag van uitvoering blijft het ereloon integraal verschuldigd, behoudens voor opdrachten die uitgevoerd dienden te worden over meerdere dagen, dan worden de verloren dagprestaties in rekening gebracht met een minimum van 40% van het overeengekomen ereloon.

9.2 Indien de overeenkomst tot abonnement tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, dan komt aan de opdrachtgever geen restitutie toe van het reeds door Troostwijk gereserveerde bedrag ten behoeve van de jaarlijkse actualisatie en vijfjaarlijkse hertaxatie.

9.3 Indien de overeenkomst tot expertise tussentijds door de opdrachtgever wordt opgezegd, dan blijft het honorarium integraal verschuldigd ten konventionele en forfaitaire titel, behoudens in gevallen van opzegging door een particulier binnen de termijn zoals bepaald in de wet.

10. Ontbinding

10.1 Troostwijk heeft te allen tijde het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 1. a) indien (een werknemer van) Troostwijk voor of tijdens het uitvoeren, maar na het sluiten van de overeenkomst het vermoeden krijgt, en deze een goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever voorlopig of blijvend de verplichtingen op grond van de overeenkomst niet zal nakomen en/of wanneer de provisiefactuur niet binnen de voorziene termijn wordt voldaan.
 2. b) indien na het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever zijn bedrijf overdraagt aan een derde;
 3. c) indien de opdrachtgever een werknemer van Troostwijk voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst steekpenningen danwel andere zaken van enigerlei geldelijke waarde aanbiedt teneinde het resultaat van de taxatie of expertise te beïnvloeden;
 4. d) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel er beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
 5. e) indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst een uitoefening van het bodemrecht door de fiscus plaatsvindt;
 6. f) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst komt te overlijden of, voor zover het een rechtspersoon of een personenassociatie betreft, wordt ontbonden;
 7. g) indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst onder bewind, onder curatele, onder mentorschap of onder toezicht wordt gesteld;
 8. h) of indien de opdrachtgever voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst voorts enige bepaling uit kracht der wet of enige in de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen niet nakomt.

10.2 De opschorting of buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding van voorgaande ontbindingsgronden vindt plaats door middel van een schriftelijke verklaring van Troostwijk.

10.3 Indien één of meer der opgemelde omstandigheden van artikel 11 zich voordoen en dit resulteert in verschuldigdheid van enig bedrag door opdrachtgever op grond van de door Troostwijk verleende diensten, dan behoudt Troostwijk zich het recht voor dit bedrag terstond en zonder dat een ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen. Dit alles onverminderd het recht van Troostwijk op vergoeding van kosten, schaden en interessen conform de artikelen 4, 5 en 6.

11. Geheimhouding

11.1 Bij alle informatie die door Troostwijk of door de opdrachtgever ten gunste van de overeenkomst of opdracht ter beschikking is gesteld, geldt voor beide partijen een geheimhoudingsplicht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen of zulks uit de inhoud, strekking of doel van de informatie anders voortvloeit.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Indien een aanbieding, offerte, informatie of rapporten vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde het intellectuele eigendom van Troostwijk. Daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Zij dienen op eerste verzoek onverwijld aan Troostwijk te worden geretourneerd, onverminderd andere aan Troostwijk ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van haar rechten.

12.2 Indien de opdrachtgever toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst, is deze niet gerechtigd het document genoemd in artikel 12.1 te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook, waaronder elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, digitale opname, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Troostwijk.

12.3 Indien de opdrachtgever enige in dit artikel neergelegde verplichting jegens Troostwijk niet naleeft is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 500,- per (gedeelte van een) dag of gebeurtenis, onverminderd het recht van Troostwijk om de door haar daadwerkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

12.4 De verslagen opgesteld door Troostwijk blijven haar eigendom zolang er geen honorarium werd betaald. Het gebruik van de verslagen ten aanzien van derden (vb. banken, verzekeraars, ) houdt in dat de opdrachtgever deze verslagen heeft aanvaard en dat het honorarium onbetwistbaar verschuldigd is.

13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Troostwijk en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing en zijn behoudens andersluidende afspraken, enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

14. Disclaims – Waarderingen

14.1 De waardering wordt gebaseerd op visuele inspectie en opname door één of meer deskundigen, rekening houdend met onder meer ligging, bouwaard, bestemming en onderhoudstoestand op het moment van de taxatie.

14.2 In het kader van de opdracht is een taxatierapport geen (technisch) inspectierapport, doch slechts een financiële waardering. Derhalve wordt geen diepgaand onderzoek gedaan naar de (bouwkundige dan wel) technische staat van de getaxeerde zaken. Door Troostwijk wordt ervan uitgegaan dat deze zaken naar behoren functioneren.

14.3 Met eventuele bij visuele inspectie niet zichtbare gebreken kan geen rekening worden gehouden, zodat deze niet in de waardering worden betrokken en Troostwijk daarvoor niet aansprakelijk is.

14.4 De waardering wordt mede gebaseerd op door de opdrachtgever of derden verstrekte gegevens.

14.5 Bij de waardering wordt ervan uitgegaan dat, tenzij in dit rapport uitdrukkelijk anders vermeld, alle eventueel van overheidswege vereiste goedkeuringen of vergunningen met betrekking tot het getaxeerde aanwezig zijn, respectievelijk kunnen worden verkregen, zonder het maken van extra kosten.

14.6 Tevens wordt ervan uitgegaan, dat uit (vorenbedoelde) wetten, maatregelen, regelingen of verordeningen geen bijzondere publiekrechtelijke noch privaatrechtelijke beperkingen voortvloeien, die de waarde van het getaxeerde beïnvloeden.

14.7 Er wordt geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen, danwel te restitueren premies, subsidies of overheidsbijdragen in welke vorm dan ook of hoe ook genoemd, tenzij anders vermeld.

14.8 Tenzij anders vermeld, wordt terzake geen bijzondere informatie ingewonnen, wordt geen uitgebreid onderzoek verricht naar voorgaande aankomsttitels, waaruit eventuele zakelijke rechten van derden anders dan opgegeven zouden blijken. Er wordt evenmin onderzoek gedaan naar mogelijke andere rechten van derden uit overeenkomst die op de desbetreffende zaken zouden kunnen rusten. Tevens zal er geen uitgebreid planologisch onderzoek plaatsvinden, zodat de in het rapport vermelde gegevens als indicatief beschouwd moeten worden.

14.9 Tenzij anders vermeld wordt bij de waardering geen rekening gehouden met eventueel voor het milieu of de gezondheid schadelijke effecten die bij gebruik van één of meer van de getaxeerde zaken zouden kunnen optreden en die de waarde van de zaken zouden kunnen doen verminderen.

14.10 De waardering gaat uit van de getaxeerde zaken als één geheel. Indien zaken afzonderlijk of binnen een andere samenstelling zullen worden gewaardeerd, kan de waarde afwijken van de in het rapport vermelde waarde.

14.11 Het taxatierapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en daarvan mag niet in enige vorm gebruik worden gemaakt in publicaties, circulaires of voor derden bestemde stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

14.12 Troostwijk is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebruik door derden (of van gebruik voor andere doelen dan waarvoor deze zijn opgesteld) van het door Troostwijk opgestelde rapport of akte.

14.13 Troostwijk aanvaardt met inachtname van het voorgaande ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens anderen dan de opdrachtgever. Elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet originele rapporten wordt door Troostwijk nadrukkelijk uitgesloten.

14.14 Troostwijk zal het rapport niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij zulks geschiedt op verzoek van de opdrachtgever danwel met goedkeuring van de opdrachtgever op een verzoek van Troostwijk. Het op verzoek van de opdrachtgever aan derden ter beschikking stellen van het rapport doet niet af aan het feit dat wij jegens derden geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.15 Voor zover de taxatie in verband staat met een financieringsaanvraag, garandeert Troostwijk dat zij niet betrokken is bij de daaraan ten grondslag liggende (ver)kooptransactie.

© september 2018 Troostwijk Roux Expertises bv

Back To Top
×Close search
Zoeken