skip to Main Content

Technische bijstand bij onteigening

Wat als de overheid privé-eigendom wil aanwenden voor haar publieke opdracht …?

Eigendomsrecht is in ons een land een hoog goed, dat door de grondwet wordt beschermd. Wanneer een overheid (federaal, regionaal of lokaal, …) in het kader van de uitvoering van haar opdracht ruimte nodig heeft die gebruikt zal worden ten algemeen nut, dan kan zij hiervoor overgaan tot onteigening van privé-eigendom. Door de onteigening wordt de eigenaar onherroepelijk van zijn eigendomsrecht beroofd.

Schadeloosstelling

Het is dan ook logisch dat de grondwet in art 16. heeft bepaald dat een eigenaar wiens eigendom wordt ontnomen door onteigening recht heeft op een “billijke” en “voorafgaandelijke” schadeloosstelling.

Een onteigende heeft dus recht op een onteigeningsvergoeding die, om billijk te zijn, even groot moet zijn als het bedrag dat nodig is om zich opnieuw een goed aan te schaffen van dezelfde waarde en met dezelfde hoedanigheden en kenmerken als het goed dat onteigend wordt.

Hoe nobel de doelstellingen ook moge zijn die in de wet worden voorzien, als onteigende heeft men weinig weerstand tegen een overheidsapparaat dat erg beslagen is in haar vak en bovendien uitgerust is met een legertje specialisten.

Ongelijke machtsverhoudingen

Een onteigening is doorgaans een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat om de gezinswoning die geheel of gedeeltelijk onteigend wordt, of een winkel waar men vaak al lang werkzaam is of een bedrijf dat door hard labeur is kunnen worden wat het vandaag is. Telkens opnieuw worden mensen geraakt in hun bestaan. Een onteigening brengt dus onvermijdelijk een brok emotie mee wat niet de meest optimale uitgangspositie is voor de onteigende om in discussie te treden met de aangestelde van de overheid omtrent een onteigeningsvergoeding.

De overheid laat zich bijstaan door specialisten op vlak van vastgoed, die op rationele wijze zullen trachten de onteigeningen zo goedkoop mogelijk af te kopen. De aangestelde deskundige zal op basis van objectieve maatstaven proberen om voor zijn opdrachtgever, de overheid, de totale kost van onteigening zo laag mogelijk te houden.

De onteigende is doorgaans leek in de materie, is niet op de hoogte van de vastgoedmarkt en kent zijn rechten niet.

Rechten van de onteigende

Een onteigening is slechts mogelijk als de overheid de wettelijke voorschriften terzake respecteert. Het is dus mogelijk om in sommige gevallen de onteigening zelf aan te vechten. In de praktijk zal dit echter slechts zelden gebeuren en wordt in de meeste gevallen geopteerd om de onteigening te aanvaarden in het vooruitzicht van een correcte vergoeding.

De vraag is dan uiteraard wat onder een correcte vergoeding mag verstaan worden, of anders geformuleerd op welke vergoeding heeft een onteigende recht?

Het bepalen van een onteigeningsvergoeding is heel wat meer dan het vastleggen van een marktwaarde van een onroerend goed of een deel ervan. Zeker bij gedeeltelijke onteigening stelt zich de vraag wat het effect is van de onteigening op het niet onteigende deel. Wordt er rekening gehouden met de persoonlijke geschiktheidswaarde of met de gevolgen van genotsstoornis?

En bij bedrijven en handelsactiviteiten stelt zich bovendien de vraag of de onteigening ook aanleiding geeft tot bijkomende financiële verliezen.

Hoe zit het met de opnieuw te betalen registratierechten, enz. …

Veel vragen, waar een gemiddelde onteigende niet onmiddellijk het antwoord op kent.

Waarom?

Troostwijk-Roux Expertises: deskundig in onteigeningen

Troostwijk-Roux Expertises is een gereputeerd expertise-kantoor en heeft de kennis en ervaring in huis om een onteigende bij te staan als technisch raadsman.

Heeft u vragen of wenst u vrijblijvend inlichtingen over onze dienstverlening neem dan zeker contact. Wanneer u toelichting wenst tijdens een vergadering van lotgenoten zijn wij graag bereid dergelijke groep te woord te staan. U kan ons bereiken via de kantoren en/of via de contactpersonen die u kan vinden op onze contactpagina van de website.

Voordelen

Onafhankelijk

Troostwijk-Roux Expertises is een onafhankelijk Expertisebureau dat volledig zelfstandig optreedt en dit uitsluitend voor rekening van de onteigenden. Troostwijk kan alzo haar positie van onafhankelijk adviseur garanderen en kunnen belangenconflicten worden vermeden.

Troostwijk-Roux Expertises is dus de meest uitgelezen partner met het oog op een optimale onteigeningsvergoeding.

Aan uw zijde

Uw eigen expert staat u te allen tijde bij en voert de onderhandelingen tegenover de overheid, diens aangestelde en andere eventuele betrokken partijen. Zij adviseren u over het onderbouwen en vaststellen van de onteigeningsvergoeding.

Uw deskundige

Troostwijk-Roux Expertises beschikt niet enkel over een groot team vastgoed experten die de kennis hebben van de markt, ze heeft bovendien specialisten in huis die beslagen zijn in de “onteigeningsleer” en daarnaast een team van experten die vanuit de schade-praktijk beschikken over de diplomatische gaven om tot een akkoord te komen met de expert die aangesteld werd door de overheid. En ook voor bedrijfsschade beschikt Troostwijk over een team van eigen specialisten.

Onze experten beschikken tevens over tal van erkenningen “RICS, GEBCAI, FUEDI, …” wat hun beroepskwalificaties onderstreept en wat redelijk uitzonderlijk is in onze sector.

Kosten

U heeft niets te verliezen, want op basis van het arrest van het Hof van Cassatie van 5 mei 2006 worden de redelijke kosten van honorarium van een eigen deskundige mee opgenomen in de onteigeningsvergoeding.

Onze werkwijze

Melding onteigening

Zodra u weet heeft van een beslissing rond onteigening neemt u contact op met onze diensten.

Beoordeling juiste onteigeningsvergoeding

U heeft in deze omstandigheden behoefte aan een juiste beoordeling. De wetgeving rond onteigeningen is complex, waar u als leek geen ervaring mee heeft.

Wat mag u verwachten?  

Troostwijk-Roux Expertises treedt op als uw technisch raadsman en staat u bij gedurende de onteigeningsprocedure in overleg met uw advocaat en/of andere adviseurs tot en met het bekomen van een correcte onteigeningsvergoeding.

Back To Top
×Close search
Zoeken